Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De leverancier is Vanzeebroeck NV – afgekort HEVA - BE 0429 166 206.

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes, contracten en bestellingen. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Door de bestelling te plaatsen bij HEVA, erkent de koper kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

 1. Offerte

De offertes worden minutieus opgesteld en zijn beperkt geldig in de tijd. Wanneer de lonen, transport en/of grondstofprijzen wijzigen kunnen de offerteprijzen worden herzien.

De prijslijst wordt ook aanzien als een onderdeel van een offerte en kan dus ook wijzigen in de tijd. Prijswijzigingen worden door ons schriftelijk meegedeeld.

 

 1. Werking

Om misverstanden te voorkomen worden bestellingen enkel schriftelijk geaccepteerd, hetzij per mail, fax, of via onze website.

 

 1. Productie – eigen labels (Private Label) – grote orders
  • Bij een specifieke productie voor de klant, , kan het aantal stuks afwijken met 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid. De te veel of te weinig geproduceerde exemplaren worden ongecontesteerd meegeleverd en verrekend aan de geldende klantprijs.
  • Voor specifieke goederen, op vraag van de klant, geproduceerd door ons of door derden wordt een voorschotfactuur opgemaakt.
  • Het percentage van de voorschotfactuur bedraagt min 30%. Afwijkingen hierop worden vermeld op de offerte. Pas na aanbetaling van de voorschotfactuur wordt het order verder klaargemaakt voor productie.
  • Voor grote orders met een waarde boven de 20 000 €, kan eveneens gevraagd worden een voorschot voor levering te voldoen, ook al betreft het standaardartikels.

 

 1. Levertermijnen

Alle leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven. We doen ons uiterste best om deze te respecteren. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op ontbinding van noch schadevergoeding op de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling dient de levertermijn zodanig opgesteld te worden dat het ons mogelijk moet zijn om binnen de voorziene termijn te leveren.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar door overschrijving op één van onze rekeningnummers, zoals vermeld op de factuur. Cheques als betaalmiddel worden niet aanvaard.

De betalingsvoorwaarden, zoals vermeld op de factuur zijn bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na overschrijding van de gestelde betalingstermijn zal de betaling als laattijdig beschouwd worden.

Op ieder bedrag, dat niet op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling, de wettelijke interest en schadebeding aangerekend worden. De huidige wettelijke interest bedraagt 8 % per jaar.

Het wettelijk schadebeding bedraagt 10 % en wordt verhoogd met alle kosten van vervolging met een min van 50 €. Voor meer informatie over een factuur kan u schriftelijk contact opnemen met de boekhouding: invoice@heva.be, of, in desgevallend geval het betrokken incassobureau.

Kredietlimiet: In functie van en op basis van het betaalbedrag van de klant kan een kredietlimiet ingesteld worden. Bij slecht betalingsgedrag kan deze ook op nul gezet worden zodat waarbij de klant dient verplicht wordt te betalen voor de levering.

 

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de totale verkoopprijs volledig betaald is.

 

 1. Klachten

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen uitdrukkelijk binnen de 8 kalenderdagen na leveringsdatum schriftelijk gemeld te worden.

Ontvangen goederen zonder schriftelijke klacht op zichtbare gebreken binnen de vooropgestelde termijn van 8 dagen worden automatisch door de opdrachtgever/klant als volledig in zijn geheel aanvaard beschouwd.

Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking aan ons gemeld worden. Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot een periode van 1 jaar na levering.

Transportschade dient onmiddellijk gemeld te worden op de documenten van de transporteur. Gelieve steeds een copie van deze documenten te sturen naar sales@heva.be, bij voorkeur vergezeld van een of meerdere foto’s.

Indien onze verkoopsvoorwaarden af fabriek zijn, valt de transportschade onder de verantwoordelijkheid van de door de klant aangestelde transporteur.

Onze aansprakelijkheid reikt niet verder dan de factuurwaarde van de goederen. We behouden ons het recht om in het geval van gegronde klachten de goederen ofwel te vervangen ofwel de factuurwaarde terug te betalen.

Terugzendingen door de klant dienen te gebeuren in originele verpakking.

Indien het geschil voortkomt uit een fout door de klant (bv te veel besteld,…) dient de klant, na ons akkoord, de goederen franco terug te zenden.

 

 1. Overmacht

In geval van overmacht hebben wij het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, te wijzigen of zelfs de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder schadevergoeding.

Worden onder meer als overmacht beschouwd: oorlog, burgeroorlog, oproer, brand, staking, pandemie, machinebreuk, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, … zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers Hetzelfde recht behouden we ons voor in geval van faling, schorsing van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de klant.

 

 1. Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle geschillen en betwistingen, die voortvloeien uit deze betalingsvoorwaarden.

Wanneer het geschil niet in der minne geregeld kan worden, vallen de geschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Webshop powered by Marcando